دسته ها :
مقاله 2

مقاله 2

بررسی تاثیر سرمایه فکری و هوشیاری کارآفرینانه بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی انعطاف پذیری منابع انسانی(مورد مطالعه: استانداری کرمان)


بیشتر...

 مقاله 1

مقاله 1

بررسی تأثیر کارآفرینی گرایی بر دلبستگی شغلی: نقش میانجی تعهد سازمانی


بیشتر...