گزارش جلسه تبادل نظر وهمفکری آموزش های مجازی

جلسه تبادل نظر وهمفکری آموزش های مجازی باحضورمسئولین ،مدیران گروههای آموزشی واساتید محترم
مؤسسه آموزش عالی رسالت کرمان