تاکید بر حضور منظم دانشجویان در کلاس های مجازی

تاکید بر حضور منظم دانشجویان در کلاس های مجازی در نیمسال دوم 1400-1399