قابل توجه دانشجویان عزیز

قابل توجه دانشجویان عزیز
با توجه به محدودیتهای اعلام شده در خصوص شیوع بیماری کرونا تا اطلاع ثانوی مرکز فقط روزهای زوج باز می باشد.

قابل توجه دانشجویان عزیز
با توجه به محدودیتهای اعلام شده در خصوص شیوع بیماری کرونا تا اطلاع ثانوی مرکز فقط روزهای زوج باز می باشد.