تاکید بر حضور منظم دانشجویان در کلاس های مجازی

تاکید بر حضور منظم دانشجویان در کلاس های مجازی در نیمسال اول 01-1400