گزارش جلسه شورای محترم آموزشی

گزارش جلسه شورای محترم آموزشی مؤسسه آموزش عالی رسالت کرمان درارتباط با تبادل نظر و همفکری آموزش های مجازی