مقاله

مقاله

بررسی تأثیر شخصیت کارآفرینی بر رفتارهای کارآفرینانه با تبیین نقش میانجی خلاقیت (موردمطالعه: دانش آموزان متوسطه دوره دوم دبیرستان شهید مطهری درشهر کرمان)


بیشتر...

مقاله

مقاله

بررسی تأثیر کارآفرینی گرایی بر دلبستگی شغلی: نقش میانجی تعهد سازمانی (مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی شهر کرمان)


بیشتر...

مقاله

مقاله

بررسی تاثیر نوآوری خدمات بر جذب و نگهداشت مشتریان: نقش میانجی ارزش و کیفیت خدمات ادراک شده (مورد مطالعه : مشتریان بیمه سرمد در شهر کرمان)


بیشتر...

مقاله

مقاله

بررسی تأثیر کارآفرینی­ گرایی بر عملکرد سازمانی: نقش میانجی کیفیت خدمات (مورد مطالعه: شهرداری رفسنجان)


بیشتر...

مقاله

مقاله

بررسی عوامل مؤثر بر بروز رفتار کارآفرینانه به‌منظور توسعه الگویی مطلوب در مجتمع مس


بیشتر...

مقاله

مقاله

بررسی تاثیر سرمایه فکری و هوشیاری کارآفرینانه بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی انعطاف پذیری منابع انسانی(مورد مطالعه: استانداری کرمان)


بیشتر...

 مقاله

مقاله

بررسی تأثیر کارآفرینی گرایی بر دلبستگی شغلی: نقش میانجی تعهد سازمانی


بیشتر...