بررسی تأثیر کارآفرینی­ گرایی بر عملکرد سازمانی: نقش میانجی کیفیت خدمات (مورد مطالعه: شهرداری رفسنجان)

 دکتر محمدمهدی پورسعید ، سعید سلطانی علم­آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بارزگانی، موسسه آموزش عالی رسالت کرمان، ایران

 

 

چکیده:

 

هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر کارآفرینی گرایی بر عملکرد سازمانی: نقش میانجی کیفیت خدمات در شهرداری شهر رفسنجان می­باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان شهرداری شهر رفسنجان است که تعداد آن­ها 330 نفر می­باشد. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 175 نفر انتخاب گردید. گردآوری داده­ها بوسیله پرسشنامه­های کارآفرینی­گرایی، کیفیت خدمات و عملکرد سازمانی انجام گرفت. نتایج استخراج شده از پرسشنامه­ها با روش­های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار Spss 23 و SmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد: (1) بین کارآفرینی­گرایی و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. (2) بین کارآفرینی­گرایی و کیفیت خدمات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. (3) بین کیفیت خدمات و عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. (4) کیفیت خدمات در رابطه بین کارآفرینی­گرایی و عملکرد سازمانی نقش میانجی دارد.

 

واژگان کلیدی: کارآفرینی­گرایی، کیفیت خدمات، عملکرد سازمانی.