بررسی تأثیر کارآفرینی گرایی بر دلبستگی شغلی: نقش میانجی تعهد سازمانی(مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی شهر کرمان)
بهمن سهرابی
استادیار گروه مدیریت دانشگاه حضرت ولی عصر (عج) رفسنجان
علی غفاري
دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت بارزگانی، موسسه آموزش عالی رسالت کرمان، ایران

چکیده
هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر کارآفرینیگرایی بر دلبستگی شغلی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی در سازمان تامین اجتماعی شهر کرمان در سال 1399-98میباشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردي است. جامعه آماري تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی در شهر کرمان است که تعداد آنها محدود میباشد. گردآوري دادهها بوسیله پرسشنامههاي کارآفرینیگرایی ، دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی با پایایی 0/964 ،0/763و 0/859انجام گرفت. نتایج استخراج شده از پرسشنامه ها با روشهاي آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزارهاي Spss 23و SmartPLS3مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد: 1) کارآفرینیگرایی بر دلبستگی شغلی تاثیر دارد. 2) کارآفرینی گرایی بر تعهد سازمانی تاثیر دارد.  3)تعهد سازمانی بر دلبستگی شغلی تاثیر دارد. نتیجه  گیري کلی  نشان میدهد، اصولا یکی از راههاي
منطقی، صحیح و اثر بخش براي بالا بردن دلبستگی شغلی، تقویت استراتژيهاي کارآفرینی گرایی و تعهد سازمانی میباشد.
واژگان کلیدي: کارآفرینی گرایی، دلبستگی شغلی، تعهد سازمانی