بررسی تأثیر شخصیت کارآفرینی بر رفتارهای کارآفرینانه با تبیین نقش میانجی خلاقیت (موردمطالعه: دانش آموزان متوسطه دوره دوم دبیرستان شهید مطهری در شهر کرمان)
مهدی دهقانی سلطانی ،*1مهدی بخشنده2
1استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصاد. دانشگاه ولی عصصر (عج) رفسنجان. رفسنجان. ایران
(ma.dehghani22@vru.ac.ir) آدرس پست الكترونيك
2دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت. موسسه آموزش عالی رسالت کرمان. ایران
(bakhshandehmehdi55@gmail.com) آدرس پست الكترونيك
چکیده
این پژوهش به دنبال آن است تا بررسی تأثير شخصيت کارآفرینی بر رفتارهای کارآفرینانه با تبيين نقش ميانجی خلاقيت(موردمطالعه: دانش آموزان متوسطه دوره دوم دبيرستان شهيد مطهری در شهر کرمان) را تبيين کند. روش تحقيق این پژوهش از نوع همبستگی از شاخه ميدانی به شيوه پيمایشی و ازلحاظ ماهيت کاربردی میباشد. جامعه آماری پژوهش
شامل کليه ی دانش آموزان پسر دبيرستانهای دور دوم مدارس آموزش وپرورش ناحيه یك استان کرمان در سال تحصيلی 99-98میباشند که تعداد آنها بر اساس آمار اعلام شده از طرف سازمان آموزش و پرورش شهر کرمان 4578نفر می باشد؛ که از این ميان 197نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. داده های موردنياز از طریق پرسشنامه استاندارد جمع آوری
گردید. برای تجزیه و تحليل دادهها از برنامه SPSSو PLSاستفاده شده است. نتایج این تحقيق حاکی از این میباشد که خلاقيت تأثير شخصيت کارآفرینی بر رفتارهای کارآفرینی را ميانجیگری میکند و تأثير مستقيم شخصيت کارآفرینی بر
بر رفتارهای کارآفرینی را ميانجی گری میکند و تأثير مستقيم شخصيت کارآفرینی بر رفتارهای کارآفرینانه برابر با 0.394و تأثير غيرمستقيم شخصيت کارآفرینی بر رفتارهای کارآفرینانه از طریق خلاقيت برابر با 0.286برآورد شده است.
واژه های کلیدی: شخصيت کارآفرینی، رفتارهای کارآفرینانه، خلاقيت، آموزش و پرورش