دریافت شماره دانشجویی کارشناسی پیوسته بهمن 1400

دریافت شماره دانشجویی کارشناسی پیوسته بهمن 1400

دریافت شماره دانشجویی کارشناسی پیوسته بهمن 1400

در ضمن نام کاربری و رمز ورود به سایت Resalat-edu.ir(سایت آموزش مجازی رسالت)هر دو شماره دانشجویی می باشد