اطلاعیه تاکید بر حضور منظم دانشجویان

تاکید بر حضور منظم دانشجویان در کلاس های مجازی در نیمسال دوم 0011 -10